Stephensonstraat 17d | 4004 JA Tiel | 0344 - 632708 | info@hommersomadvies.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

Testimonials

Nieuwe verplichting bij zakelijk beleggen

 

Vandaag, 3 januari 2018, treedt een belangrijke verplichting in werking voor alle ondernemingen en rechtspersonen met een zakelijke beleggingsrekening bij een bank. Vanaf vandaag is namelijk een LEI-nummer verplicht.

Wat is een LEI-nummer?

LEI staat voor “Legal Entity Identifier. Vanaf 3 januari 2018 zijn banken wettelijk verplicht om bij alle zakelijke beleggingstransacties aan de toezichthouders (in Nederland de AFM) te rapporteren welke onderneming/rechtspersoon deze beleggingstransactie uitvoert. Daarvoor is een LEI-nummer nodig. Als u geen LEI-nummer heeft, zal uw bank de beleggingstransactie niet willen uitvoeren.

Wie hebben een LEI-nummer nodig?

Alle ondernemingen en rechtspersonen met een zakelijke beleggingsrekening, moeten vanaf vandaag in het bezit zijn van een LEI-nummer. Wanneer u geen LEI-nummer heeft, dan kunt u dus geen aan- en/of verkooptransacties verrichten. De groep voor wie de verplichting geldt is ruim. De verplichting om een LEI-nummer te hebben geldt niet alleen voor B.V. ’s, N.V. ’s V.O.F. ’s, C.V.’s en eenmanszaken, maar ook bijvoorbeeld voor ZZP’ers, stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen.

Wie hebben (nog) geen LEI-nummer nodig?

Wanneer u alleen in privé een beleggingsrekening heeft, dan hoeft u geen LEI-nummer te hebben.
Uiteraard is evenmin een LEI-nummer nodig als u geen zakelijke beleggingsrekening heeft.
En als u een zakelijke beleggingsrekening heeft, maar niet actief handelt, dan heeft u ook nog geen LEI-nummer nodig. Maar bedenk dat u er uiteindelijk niet aan ontkomt, want vermoedelijk zult u ooit uw beleggingen te gelde willen maken. Op dat moment gaat u een beleggingstransactie verrichten en daarvoor is een LEI-nummer nodig.

Aanvraag van een LEI-nummer

In Nederland kan via de Kamer van Koophandel een LEI-nummer worden aangevraagd, via het LEI-aanvraagformulier.
De eenmalige kosten van een LEI-nummer bedragen € 65 exclusief btw. Het LEI-nummer is één jaar geldig. De kosten voor de jaarlijkse verlenging bedragen € 40 exclusief btw. De aanvraagprocedure van een LEI-nummer duurt circa 10 werkdagen.

LEI-nummer via een ander land

Het LEI-systeem geldt wereldwijd. Wereldwijd worden LEI-nummers uitgegeven door verschillende organisaties. Dit zijn de Local Operating Units (LOU’s). In Nederland is dat dus de Kamer van Koophandel.

Het is mogelijk dat u in een ander land al een LEI-nummer heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u bij een bank in het buitenland een zakelijke beleggingsrekening heeft. Dit LEI-nummer is ook in Nederland geldig. U hoeft dan geen LEI-nummer bij de Kamer van Koophandel aan te vragen. Wel zult u het door de buitenlandse LOU uitgegeven LEI-nummer zelf moeten doorgeven aan uw bank in Nederland.

Heeft u vragen over het LEI-nummer? Neem gerust contact op met een van onze belastingadviseurs via 0344 63 27 08.

 

 

Uitzendbedrijven worden voortaan ingedeeld in de uitzendsector

Per 25 mei 2017 is de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv) gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor alle bedrijven die, op welke schaal dan ook, personeel uitlenen of uitzenden. Op grond van de nieuwe regeling worden uitzendbedrijven voortaan voor de sectorpremies ingedeeld in de uitzendsector. Hierdoor zullen zij in de meeste gevallen hogere premies verschuldigd zijn.

Op basis van de Regeling Wfsv worden bedrijven voor de betaling van sectorpremies ingedeeld in één van de 69 sectoren. Iedere sector kent aparte bedragen voor de premies. Uit het sectorfonds worden met name de eerste 6 maanden van de WW-uitkering betaald. Vanwege het hoge percentage kortdurende werkloosheid in de uitzendbranche vanwege het uitzendbeding, zijn de premies in de uitzendsector hoger dan de premies in de meeste andere sectoren.

Voorheen konden uitzendbedrijven bij wijze van uitzondering ook in een andere sector worden ingedeeld (de zogenoemde vaksector), bijvoorbeeld als het bedrijf met name in die vaksector actief is of zich had gespecialiseerd. Deze uitzondering vervalt echter.

Wijziging geldt niet alleen voor “echte” uitzendbureaus

Het vervallen van deze uitzondering heeft tot gevolg dat alle uitzendbedrijven in de uitzendsector zullen gaan vallen. Hierbij is de werkingssfeer van de wijziging bijzonder ruim, waardoor deze bijvoorbeeld ook voor payrollbedrijven zal gelden. Maar ook ‘gewone’ bedrijven die personeel uitlenen kunnen er mee te maken krijgen.

uitzendbureaus-schenden-privacyrechten

Overgangsrecht

Bedrijven die vóór 25 mei 2017 in een vaksector zijn ingedeeld en ook als zodanig bij de Belastingdienst zijn geregistreerd geldt dat zij hier vooralsnog bij ingedeeld blijven. Ook bedrijven van wie de Belastingdienst vóór 25 mei 2017 een aanvraag heeft ontvangen om in een vaksector te mogen worden ingedeeld, zullen nog worden beoordeeld op basis van de oude regels. Er is dus overgangsrecht, maar niet duidelijk is voor welke termijn deze bedrijven nog in de vaksector ingedeeld mogen blijven. Vermoedelijk wordt dat 1 januari 2019.

In eerste instantie was er sprake van dat personeels-bv’s binnen een concern ook (op termijn) een andere sectorindeling zouden krijgen. Recent is via Kamervragen bekend gemaakt dat de wetgever voor deze personeels-bv’s alles bij het oude wil laten. Dus als bij personeels-bv’s enkel binnen hetzelfde concern arbeidskrachten worden uitgezonden, zullen zij uitgezonderd blijven van verplichte indeling in de uitzendsector. De personeels-bv’s worden dus ingedeeld in de vaksector waarin zij hun personeel laten werken. Dit geldt ook voor personeels-bv’s die zich na 25 mei 2017 aanmelden.

Als personeels-bv’s echter ook personeel aan derden uitzenden (de grens zal op 10% komen te liggen), dan geldt de hiervoor genoemde goedkeuring niet. Dergelijke personeels-bv’s lopen het risico om toch over te gaan naar de uitzendsector, met alle gevolgen van dien.

‘Gewone’ bv’s

Het komt in de praktijk ook voor dat ‘gewone’ bv’s tijdelijk personeel uitlenen aan andere bedrijven. Veelal zal dan geen sprake zijn van uitzendwerkzaamheden. Maar let op dat het uitlenen geen structureel karakter krijgt. Want hoewel het nog niet helemaal duidelijk is wat er in een dergelijk geval gebeurt, is naar onze mening de wijziging van 25 mei 2017 zodanig ruim geformuleerd dat zelfs ‘gewone’ bv’s te maken kunnen krijgen met een verplichte indeling in de uitzendsector.

Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Niet-betaalde facturen en btw

Heeft u de btw op inkoopfacturen afgetrokken, maar de factuur nog niet betaald? Houdt u er dan rekening mee dat u in een aantal situaties de btw weer aan de belastingdienst moet terugbetalen. De afgetrokken btw moet worden terugbetaald, als duidelijk is dat u de factuur niet meer gaat betalen. Maar de afgetrokken btw moet in ieder geval worden terugbetaald als de uiterste betaaldatum van de factuur is overschreden met 1 jaar (dat was 2 jaar, maar vanaf 2017 is de termijn verkort).

Wij willen dit nogmaals onder uw aandacht brengen, mede omdat in de praktijk blijkt dat ondernemers niet altijd bekend zijn met deze regels.

Risico op belastingcorrectie

Bedenk daarbij dat de belastingdienst bij een boekencontrole makkelijk kan “scoren” als u vergeten bent om btw weer aan te geven, want via de crediteurenlijst kan snel worden nagegaan hoe oud openstaande rekeningen zijn.

Verder wordt vaak gedacht dat de verplichting om de afgetrokken btw weer aan te geven alleen geldt als een factuur vanwege betalingsproblemen niet is betaald. Maar dat is niet zo. Als u bijvoorbeeld een conflict hebt met uw leverancier over zijn factuur en de kwestie ligt al een jaar bij de rechter, dan bent u ook verplicht om de afgetrokken btw weer terug te betalen.

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over andere kwesties, neem dan gerust contact met ons op.

 

blog facturen btw

Dinsdag vierden wij de kick-off van Hommersom & co
online juridisch advies. Tijdens een speciale Wake-update
bijeenkomst hebben wij ons nieuwste product gepresenteerd.

Hommersom online juridisch advies - kick off

Online tool voor uw juridische zaken

Hommersom & co online juridisch advies biedt u een tool waarmee
u al uw juridische zaken op orde kunt brengen en up-to-date kunt
houden. Deze tool kunt u gebruiken voor uw juridische vragen,
het opstellen van contracten of het incasseren van niet betaalde
facturen. Ook biedt deze tool de mogelijkheid om al uw contracten
centraal en veilig op te slaan en kunt u ze waar u ook ter
wereld bent, altijd raadplegen.

Drie abonnementsvormen

Hommersom & co online juridisch advies biedt u 3 verschillende abonnementen. U kunt zelf bepalen, welk abonnement het meeste aan uw wensen voldoet.
Met elk abonnement staan onze juristen voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
Of het nu gaat om fiscale vragen of juridische vragen met betrekking tot het arbeidsrecht, ondernemingsrecht of intellectueel eigendomsrecht.

Al uw zaken online onder brengen

Met ons nieuwste product bieden wij u de mogelijkheid om al uw zaken online onder te brengen. Dit levert voor u efficiency op doordat processen op elkaar zijn afgestemd.
In combinatie met het uitvoeren van een fiscale scan bent u in staat om als ondernemer optimaal en risicobewust uw weg te vinden in de aantrekkende economie.

Wilt u ook altijd uw juridische contracten kunnen raadplegen?

Wilt u graag meer weten over ons nieuwste product of wilt u graag een demonstratie over het gebruik van het juridische portaal, neemt u dan contact op met Kim van Kessel via 088-344 3100. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hommersomjuridisch.nl

U kunt alle informatie met betrekking tot het juridische portaal en de verschillende abonnementsvormen raadplegen via www.hommersomjuridisch.nl

Hommerson_online

Btw-heffing over privégebruik zakenauto

BTW heffing zakenauto hoge raad

De jaarlijkse btw-correctie voor de auto van de zaak staat al sinds 2011 ter discussie. Ook ons kantoor heeft destijds bezwaarschriften ingediend om zo “mee te liften” op de procedures die bij de rechter waren aangespannen. Recent heeft de Hoge Raad over deze kwestie geoordeeld. Helaas is de belastingdienst op nagenoeg alle punten in het gelijk gesteld. Daarom zal de belastingdienst (collectief) alle bezwaarschriften afhandelen.

Kilometerregistratie

Op één punt biedt de Hoge Raad nog een kans. Er gold namelijk dat de btw-correctie moet worden berekend op basis van het daadwerkelijk privégebruik, of (bij ontbreken van een sluitende kilometeradministratie) op basis van een forfait (2,7%). De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat als er geen kilometeradministratie is, ondernemers de mogelijkheid moet worden geboden om op een andere manier aannemelijk te maken dat toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt.

Deadline belastingdienst 15 juli

De belastingdienst moet dus de mogelijkheid bieden om het ingediende bezwaarschrift aan te vullen. Dat heeft de belastingdienst gedaan via het beschikbaar stellen van een formulier. Met dit formulier moeten de nadere motivering en de onderliggende berekeningen per auto afzonderlijk worden ingediend. De deadline daarvoor is 15 juli a.s.

Onze werkwijze BTW-correctie

Wij hebben destijds bezwaarschriften ingediend, omdat de kosten om “mee te liften” relatief gering waren en er een (kleine) kans was dat er een streep werd gezet door de gehele btw-correctie.

Wij zullen de eerdere bezwaarschriften niet uit onszelf voortzetten. Onze afwegingen daarbij zijn:

  • Als een sluitende kilometeradministratie ontbreekt, dan is het aanleveren van een onderbouwing van het privégebruik zeer lastig.
  • Tot medio 2011 gold woon-werkverkeer als zakelijk. Sinds medio 2011 wordt dit voor de btw beschouwd als privé. Het woon-werkverkeer was relatief eenvoudig achteraf te herleiden, maar het woon-werkverkeer werkt nu vaak de onderbouwing tegen.
  • Het is niet duidelijk welke argumenten de belastingdienst accepteert.
  • In de praktijk blijkt dat de btw-besparing in de meeste gevallen gering is en de kosten om het aan te vragen zullen veelal hoger uitvallen.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

 

Willems is met ruim 80 medewerkers en drie verschillende disciplines een grote speler op het gebied van verkoop, engineering, productie, montage en service van de productgroepen staal, roestvaststaal, aluminium, windverband en kraanbanen.

“Ik werk niet graag met een grote organisatie, ik wil direct en snel er doorheen komen.”

Ik vind het belangrijk dat ik snel direct contact heb. Hommersom belastingadviseurs is regionaal, direct en zij hebben verstand van zaken. Ik ken de personen van zowel Hommersom als ook van Van Herwijnen al vanuit mijn netwerk in de buurt. Soms moet je ook wel wat verschillende zaken uitwisselen, dan is het efficiënter dat de verschillende diensten bij hen onder één dak zitten.

Branchekennis is belangrijk om het bedrijf te kunnen monitoren. Ze voelen de bedrijfsvoering goed aan om zo volledig mogelijk te kunnen adviseren naast de gebruikelijke accountancyzaken.

Chris van Oijen
Owner, Willems Boven Leeuwen